V?tejte na str??nk??ch Josefa Mach???ka
Thursday, 26 September 2013

 

Vítěz Dakar Rallye 2000,2001,2003,2007,2009

              

                 - kategorie Quad -

 

..................................................................................................................................

 

             Dakarské p?ípravy - 2016

 

 

OFF-ROAD tra?? bratr?? Petra a Martina Hášových v Milovicích

hostila dne 30.6.2015 Josefa Machá?ka s Dakarskou buginou v jeho

závodních p?ípravách na nadcházející ro?ník legendární Dakarské rallye.

Tra?? plná rozmanitých terénních podmínek dovolila dokonale

prově?it techniku a takté?? otestovat nové podvozkové komponenty -

Dakarské závodní tlumi?e z dílny Ferencz Racing Technology

světoznámého Jozefa Ferencze - jeho?? tlumi?e zdobí ?adu dakarských

speciál??.

          

Další testování Josefa Machá?ka proběhne dne

10-11.07.2015 na 36th ro?níku Rally PolishSafari 

4-tého kola Polish Cross Country Šampionátu a Polish Cupu

Baja Rallye.

Josef Machá?ek doporu?uje :

                                

 Offrad pro úplného za?áte?níka               Závodní tlumi?e a komponenty

                 po profíka

 

              Hellas Rally Raid - 2015

 

 

Šest dní ?istého závodění. Tak jednoduše by se dala popsat Hellas rallye.

Horské pasá??e plné slo??itých výjezd??, ostrých zatá?ek a kamenitých 

brod?? ?ekají na závodníky letošního ro?níku Hellas rallye.

 

Délka závodu : 2100 km

 

              Intercontinental Rally - 2015

         

               ,, Cesta do Dakaru 2015 

                                

                     aneb cíl Dakhla ,,

 

                     26.1.- 8.2.2015

 

        

                    Josef Machá?ek

 

    - Celkový vítěz a vítěz kategorie Car -

 

Po?adatelé letošního ro?níku Intercontinental rally vypisují takté??

zkrácenou verzi ,, závodu do Dakaru ,, - Lite Class a to s cílem v Dakhle

po šesté ujeté etapě, kterou vítězstvím v celkovém po?adí jako??to

i v kategoriii car úspěšně zakon?ila posádka: 

         Josef Machá?ek - Filip Němota.

 

 

             Intercontinental Rally - 2015

         

               ,, Cesta do Dakaru 2015 ,,

                                

                     26.1.- 8.2.2015

 

        

                 

Josef Machá?ek mí?í do Dakaru !!!

Na start Afrického dobrodru??ství s názvem Intercontinental Rally

se vydává  Josef Machá?ek. 

Cíl Lac Rose -  Bájné Rú??ové jezero v Dakaru !!!

          Dakhla - Lite class - kon?í po šesté etapě

Ano, slyšíte správně. 

Trasa letošního ro?níku zavede závodníky do nejpozoruhodnějších

krajin Maroka, Mauretánie a Senegalu se svým nad?asovým

smyslem pro dobrodru??ství. Jezdci okusí chu?? Sahary, skalnaté

stezky poho?í Atlas a nízko polo??ené savany, které p?inášejí

ka??dým dnem nová p?ekvapení a ne?ekané problémy.

Tak??e : Dr??te palce a sledujte  www.machacekjosef.com

a skute?nou Africkou cestu Josefa Machá?ka do Dakaru 

v pouštním závodě zvaném Intercontinental Rally 2015 :-)


 

                   G- Energy Kupa

 

          

Buggy Mosquito z konstruk?ní dílny Norberta Klementa a šestý

díl Hungarian Open Cross Country Rally Šampionátu se stal místem

další p?ípravy na nadcházející dálkové rallye  Josefa Machá?ka .

Slovy jezdce : ,,  Je to povedený v??z s dostate?ným výkonem, vyladě-

ným odpru??ením a dokazuje na druhých a pátých p?í?kách ve spe-

ciálkách, ??e se sním musí po?ítat na p?edních místech v celkovém

umístění.

 

 

 

                      Dakar 2014

 

                 

   

  

  - Josef Machá?ek pro závadu odstupuje -

 

                      - 9.Etapa -

 

Josef Machá?ek si u??íval 9. Etapu za volantem své buggy. V etapě udr-

??oval pozice mezi 30. a 37. p?í?kou, a?? do p?íjezdu do dun, kde nastaly

technické potí??e. Bohu??el došlo k poškození jedné z koncovek v tlakové

sekci, která zajiš??uje mazání p?evodovky, a ta se zad?ela. V tě??kých

dunách si Josefa nikdo netroufl zap?áhnout na lano, a tak pro něj musel

do dun vyrazit odstoupivší závodní liaz s Jardou Valtrem.

Nakonec ale posádku do bivaku dotáhla  Australsko - Slovenská Tatra,

asisten?ní kamion ?eského závodníka  Jerieho,  jedoucího pod Aus-

tralskou vlajkou týmu Rallyoz.

Po dojezdu v pozdních ve?erních hodinách do bivaku bohu??el musíme

konstatovat ??e tentokrát posádka Josef Machá?ek - Vlastimil Tošenovský

je opravdu nucena odstupit z letošního ro?níku.


                      - 8.Etapa -

 

Josef Machá?ek hodnotí 8.Etapu:

,,Zpětně se mi ani nezdá, ??e jsme tu speciálku odjeli tak rychle, pr??měrem

p?es devadesát. Celkově ta etapa byla opravdu dlouhá a únavná, ale to

bylo tím úvodním p?esunem p?es Andy. Dávali jsme si velký pozor na to,

abychom neměli zbyte?né defekty od kamen?? a pokud jsme se dostali do

prachových oblak za někým, hlavně za kamiony, bylo to velmi nep?íjemné.

Měli jsme asi t?i krizové momenty, kdy hrozilo p?evrácení vozu, snad to

bude dob?e zachyceno naší GoPro kamerou. Jinak jsme se dostali do cíle

v prašném bivaku s prachovou bou?í ještě p?ed tím, ne?? do něj sta?ily

dojet naše doprovody ". Výsledné 41. místo v etapě napovídá mnohé o

stabilitě nastoleného tempa. 

 Po?adí: 41.místo v Etapě a Celkové 68.místo.

                      - 7.Etapa -

 

       Josef Machá?ek zpět v závodě !!!

 

Dnes ji?? oficiálně zpět v závodě je posádka  Josef Machá?ek - Vlastimil

Tošenovský se svojí buggy Optimus.  Po?adatelská  Jury o dni volna ne -

shledala problém v jejich dalším pokra?ování v závodě. 

Dnes ráno odstartují do 7.Etapy jako 47.vozidlo.

Saltu postihly u?? o dni volna silné deště, které komplikovaly mechanik??m

údr??bu a opravy. M????e to znamenat velké omezení pro jednu z klí?ových

etap, sedmou s 525 kilometr?? dlouhým speciálem. Mno??ství vody z hor,

stejně jako mlhy, p?i ní?? nemohou létat po?adatelské vrtulníky, m????ou

situaci zna?ně zkomplikovat. Více se soutě??ící dozví p?ed etapou. Po?a-

datelé rádi stahují speciály do rozbitých ?í?ních ?e?iš??, která m????ou být

u?? plná vody.

Speciál je profilem vymě?en do výšky a?? 4200 metr?? nad mo?em.

J.Machá?ek po 7.Etapě: ,,Dnešní etapa se nám líbila, byla však

velmi rychlá, místy jsme jeli táhlou rychlostí 150 kilometr??

v hodině. Nadmo?ská výška našemu autu problémy nedělala,

?idší vzduch jsme na výkonu motoru ani nepoznali. Dál jsme

se ale zlepšovali, co?? mě samoz?ejmě těší.

Po?adí: 39.místo v Etapě a Celkové 69.místo.

 

                      - 6.Etapa -

 

O dni volna se vy?eší p?ípad pokra?ování v závodě u Josefa Machá?ka.

Ten proti všem p?edpoklad??m nakonec dojel do cíle v Tucumánu a mělo

se za to, ??e do dalšího pr??běhu závodu u?? nezasáhne.

Kdy?? však od tra??ových komisa??? závodu obdr??el pr??jezdní kartu do

nové etapy, neváhal, nasedl a etapu kvalitně odjel. Pozdních p?íjezd?? do

cíle však mají komisa?i v náro?né první polovině dost, a tak musíme

po?kat na jejich verdikt, dodate?ných penalizací ve všech kategoriích bylo

uděleno dost.

,,Osmat?icet hodin v kuse jsme nespali, po ranním dojezdu do

bivaku v Saltě jsme skoro ani nevylezli z auta a u?? jsme jeli

na start nové etapy ,, slovy Josefa Machá?ka.

Po?adí: 46.místo v Etapě a Celkové 70. místo.

                       - 5.Etapa -

 

Pepa Machá?ek s buggy MD Optimus vyjel do 5.Etapy po povzbu-

divém vývoji posledních dn?? slibně. Na prvním waypointu 5.Etapy

figuroval na 27.místě. Jen??e ne?? se dostal na asfaltovou neutraliza?ní

zónu, nabral ?ty?hodinové manko a bylo jasné, ??e situace je vá??ná.

Diagnóza: zad?ené lo??isko zadního kola. Problém mohla vy?ešit pouze

výměna pot?ebného dílu. Z bivaku nevyjel pouze asisten?ní MAN, ale

také asisten?ní Toyota s M. Pabiškou s pot?ebným dílem. Josef??v stroj

se poda?ilo zprovoznit.

 

Dnešní pátou etapu po?adatelé po problémech zkrátili. Cíl je dnes na CP1

ve vzdálenosti 429 km od startu.

! Aktuální info z trati !

Posádka Josef Machá?ek - Vlastimil Tošenovský bojuje na trati nejen s její

záludností, ale také se zadíráním zadního kola buggy Optimus.

                        - 4.Etapa -

 

Josef Machá?ek p?i seznamovacím Dakaru za volantem buggy chytá

dech a jak ?íká, za?íná své buggy vě?it. Po infarktovém pr??běhu

první etapy, kdy mu odešel alternátor a musel během mě?eného

závodu vyměnit pět baterií a po ní?? startoval a?? z p?edposledního

místa, dojel v dnešní etapě na 45. místě. Plní si tak sv??j taktický

plán, který si ur?il p?ed soutě??í,dojí??dět etapy bez dalších výpadk??

a postupně stoupat po?adím.

                       - 3.Etapa -

 

Josef Machá?ek dnešní etapu dokon?il na 47.místě se ztrátou 56 minut

na vítěze dne Naniho Romu na Mini. V celkovém po?adí se posunul na 80.

místo a v kategorii Buggy T1class3 ( benzínových 2 wheel drive Buggy )

je na 13. pozici.

                      - 2.Etapa -

 

 

Po nedělních peripetiích s alternátorem se p?edstavila buggy MD Optimus

Josefa Machá?ka v mnohem lepším světle. Josef Machá?ek sice

nabral penalizace, ale v tě??ké konkurenci se dokázal prosadit na 63.

p?í?ku. Za vítězným Francouzem Stéphane Peterhanselem dojel v presti??ní

kategorii automobil?? o 3:13:18 později a celkově uzavírá první stovku

výsledkové listiny .

                       - 1.Etapa -

 

S technickými problémy se potýká dvojice Josef Machá?ek - Vlastimil To-

šenovský. V buggy MD Optimus nepracuje optimálně alternátor a nabí-

rají velkou ?asovou ztrátu. 

 

         Dakar 2014  -  P?edve?er Startu

 

Vlastimil Tošenovský  a  Josef Machá?ek po úspěšných p?ejímkách

     

Klid p?ed bou?í, tak jednoduše by se dala popsat atmosféra, jen?? panu-

je v p?edve?er startu Dakarské rally. Dnes zvládnuté technické p?ejímky,

ulo??ení buggy do Parc-fermé a ráno se jde na ostrý start.

                     Dr??te palce,hlasujte a sledujte:

                                    www.machacekjosef.com

 

  P?edání techniky na Dakar 2014  Le-Havre

 

             

Se startovním ?íslem 379 uvídíme Josefa Machá?ka na startu

letošní Dakarské rallye.

 

   Technika p?ed odjezdem-Sedl?any 2013  

 

Sedl?anské náměstí pat?ilo v úterý 19.listopadu týmu KM Racing  a

Josefu Machá?kovi, který zde oficiálně a poprvé pro letošní Dakar

p?edstavil svoji buggy.

Buggy Josefa Machá?ka:

Trubková konstrukce s karbonovými povrchovými díly. Motor - vidlicový

šestiválec Nissan 4.0 o maximálním výkonu 300 koní, který je p?enášen

na zadní kola pomocí p?evodovky Sadev. Automobil o hmotnosti 1230 kg

je vybaven centrálním dohuš??ováním pneumatik a hydraulickým

zvedákem pro p?ípad zapadnutí.

Ladění motoru provádí Ing. Martin ?epek a jeho tým firmy

                         MOTOR excel Tuning

kterému takté?? pat?í Naše poděkování ??e stojíme na startu rallye Dakar

2014 a za výkon motoru, který doká??e v??dy nalézt :-)

 

   Josef Machá?ek - Vlastimil Tošenovský

 

                        Driver - Josef Machá?ek

                          Co-Driver - Vlastimil Tošenovský

 

   

 

 

                 Rally Albania - 2013

 

                    Rally Albania 2013 - Absolutní po?adí:

                                       2. místo celkově !!!!

 

          

                Hellas Rally - Part 2

 

              Celkové výsledky - Buggy Hellas Rally 2013

 

 

            

 

??ecká Hellas Rally hostí ji?? tento víkend 153 ú?astník?? v?etně našeho

Josefa Machá?ka . Rallye slibující 1545 závodních kilometr??, se stává 

dalším závodem z kalendá?e p?ípravy p?ed nastávajícím Dakarem.

 

                 Nazbrojená konkurence na startu Hellas Rally

 

 

 

1700  kilometr?? itinerá?e Tuareg rally ?eká v nadcházejících dnech na 

vice jak 200 ú?astník?? v?etně Josefa Machá?ka v letošním ro?níku

tuniské Tuareg Rally. Po?adatelé letos nově p?ipravili tra?? plnou úskalí

a jak nazna?ují první obrázky Josefa Machá?ka z trati, máme se na co těšit.

                 Tě??ce vykoupené dobré umístění v první etapě.

 

 

Ostré závodní tempo v pr??běhu prvních ?ty? dn?? tuniské El Chott rally,

p?ineslo první výsledky:

T?etí místo v celkové klasifikaci p?ed zbytkem startovního pole a

následný sled poruch - zlomená poloosa v dunovém poli s odvozem

na kamionu ,,balé,, a oprava p?evodovky.

Nutno ?íci, ??e p?es všechny nástrahy , je?? El Chott rally klade na jezdce, 

Josef Machá?ek z??stává v rally, avšak bez větších šancí na výraznější 

promluvení do p?edních p?í?ek v celkovém po?adí.

            Záludnost El Chott rally v podání Tatry Martina Kolomého

 

 

         

Více ne?? 3200 km celkem, a p?es 2200 km v závodním tempu ?eká

ve dnech 21-2.11.012. na Josefa Machá?ka  na tuniské El Chott rally.

Cílem této rally je závodní testování nové p?evodovky která se vyvíjí 

pro nový maratonský  speciál za sou?asné snahy o co nejlepší umístění

v El Chott rally a to jak v categorii car tak i celkově.

Dr??te palce a sledujte  www.machacekjosef.com  :-)

 

??ecká  SERRES RALLY se svými 5-ti dny a 1400 kilometry  hostila

v minulých dnech Josefa Machá?ka se svým týmem. Samoz?ejmě  na 

startu SERRES RALLY nesměla chybět v  plné síle p?ipravéná Rage buggy,

je?? slou??í k vývojovému testování racingových sou?ástí pro nově p?ipra-

vovaný speciál. Neuvě?itelně rozmanitý terén zahrnující horské  stezky,

?í?ní koryta,  bahnité úseky, rychlý otev?ený terén, zelená údolí, technické

kamenité úseky a dokonce píse?né ?ásti, udělaly ze závodu fantastickou

p?íle??itost, pro skute?né naviga?ní a závodní testování.

 

               ARCTIC CAT SPECIAL

 

V plném závodním tempu na stavbě závodní buggy ARCTIC CAT SPECIAL

lze v posledních dnech spat?it  Josefa Machá?ka a jeho doprovodný tým.

Jak vidno, máte se na co těšit, tak doufejte ??e Pep?ovi nedojdou svá?ecí

elektrody a vy se na podzim budete moc těšit z nové Dakarské buggy .

 

 

1700 km cest plných nástrah ?ekalo na ú?astníky letošního ro?níku zná-

ALBANIA RALLYE. Druhý závod Balkánského poháru vytvo?il doko-

nalé podmínky k ostrému testu nastavení závodní buggy, tak i schopností

Josefa Machá?ka adaptovat se na r??zné povrchy, kterými je ALBANIA

RALLYE  protkána. 

A výsledek ?

                           1. místo Kategorie Buggy

                a celkové 5.místo v kategorii automobil??

 

 

 

           ARCTIC CAT WILDCAT 1000i

 

            Závěr Tuniského Testování 

 

Ovladatelnost nového Arctic Cata objektivem fotoaparátu Ondry Záruby.

                                         www.zarubafoto.cz

 

 

           ARCTIC CAT WILDCAT 1000i

 

          Tuniské Testování - díl druhý

 

 

 Nahlédnutí pod pokli?ku Tuniského testování Jezdc?? KM Racing teamu

 Vám p?inášíme v dnešní fotogalerii.

 Hlavní akté?i :  Josef Machá?ek  +  ARCTIC CAT WILDCAT 1000i.

 

            ARCTIC CAT WILDCAT 1000i

 

                     Tunis - 2012 

 

Tuniská pouš?? v okolí oázy Ksar Ghillane se stane v nadcházejících

dnech místem tradi?ního květnového testování závodních stroj?? z dílny

Josefa Machá?ka.

Novým ?lenem závodního týmu se v letošním roce stane poprvé nový

ARCTIC CAT WILDCAT 1000i p?i jeho?? p?edání jsme ,,Machuse,, na?apali

v centrále Arctic Catu v ??ebráku.

To jak si nový stroj povede v obtí??ných podmínkách Tuniské pouště a

následných závodech si nenechte ujít a sledujte Naše stránky :-)

 

        

                          

Milovický vojenský prostor se svým 6-ti hodinovým maratonem

se stal dne 14.4.2012 testovacím polygonem nové buggy Josefa

Machá?ka.

Tra?? plná tradi?ních offroadových úsek?? byla obohacena i o rychlé

pasá??e, které byly od po?átku místem, kde mohly vyniknout jízdní

kvality a rychlost nové buggy.

Start a stíhací jízdu, kdy se Josef Machá?ek probojoval z osmé pozice

do ?ela závodu, a to za pouhá t?i kola, bohu??el ale  zastavila  porucha

na motoru závodní buggy. Dle slov Josefa Machá?ka stojí za p?í?inou

poškozeného karteru motoru únava materiálu z p?edchozí Africké

rallye.

 

 

 

 

Na start druhého závodu letošní sezony a to africkou Tuareg Rallye

se dne 18.3.2012 postaví s buggy vlastní výroby Josef Machá?ek.

Po nep?íjemném p?ekvapení p?i cestě na start rallye, kdy došlo k lou-

pe??nému p?epadení posádky a odcizení doklad?? m????eme jen doufat,

??e hrst sm??ly v podobě letošních nezda?ených start?? je ji?? vy?erpána !!!

Proto nám dr??te palce a sjedujte pr??bě??né informace z africké Tuareg

Rallye.

       Neodmyslitelná konstruk?ní dvojice : Míla Hlavá? a  Josef Machá?ek

                                                       Výledky:

                      Celkové 2 místo v neoficiální kategorii Buggy

                                           Tuareg Rallye 2012

 

Polská Stalowa Wola se stala ve dnech 24.-26.6.2011 dalším podnikem

Evropského šampionátu cross country rally. 356 km rychlostních

zkoušek, prach, bahno, lesní úseky - to vše ?ekalo na jezdce této známé

polské rallye.

Dnes Vám bohu??el na konci Naší reportá??e nep?ineseme Vámi tak oblí-

benou fotografii stupně vítěz??.

Poda?í se Vám nahlédnout o?ima  jezdce Josefa Machá?ka na poslední RZ

ve slibně rozjeté Baja Carpathia 2011a to 50 km p?ed cíl rallye.

A výsledek polského testování slovy Josefa Machá?ka ?

,, Buggy je výkonná, konkurence - schopná, ve své t?ídě na vítězství, a jak

dokazují mnou prováděné bariérové testy  - bezpe?ná :-)"

                                Euro NCAP - foto.  Josef Machá?ek

 

 

 

       

          

          Kone?né po?adí Albania Rallye 2011 category CAR

                                          po p?epo?tu RZ

                     

Aktualizováno ( Sunday, 23 August 2015 )
 
MACHACEK RACING PRODUCT
Monday, 25 January 2010

  

  

        MACHACEK RACING PRODUCT

     

     

WINNING RACE QUAD from MACHÁ?EK RACING

                                                    

                                    QUAD FOR SALE : ! SOLD !

    SALE FULL PREPARED RACING QUAD From DAKAR 2012

 

                                       Price:  ! SOLD !

                                       Engine: 750 ccm

Argentina - Chile  together with expendable supplies .

Price package:   CALL  !!!

Question about Dakar Race Quad you can Call and Write On:

                            ENGLISH LANGUAGE

                               Phone: +420 731 031 024

                                E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

                          CZECH, ITALY LANGUAGE

                       Phone: +420 602 242  643

                      E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

    INDIVIDUAL SOLUTION FOR EVERY BUILD,LEASE,SALE


                        YOUR NEW  RACE QUAD

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

           

 

 

       MACHACEK RACING PRODUCT

 

              ,,Racing Brand for real life in rally,,

 

Catalogue MACHACEK RACING PRODUCT:

 

FIND the NEWS>

FUEL TANK 36 L QUAD 700 RAPTOR

 
 PRICE:

MATERIAL: FIBERGLASS, CARBON

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012001,2                                      QTY. 1

-----------------------------------------------------------

FUEL TANK 28 L QUAD 700 RAPTOR

 

 

 

 PRICE:

MATERIAL: FIBERGLASS, CARBON

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012003,4                                      QTY. 1

----------------------------------------------------------

FRONT FUEL TANK 2L  QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: AL.

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012004                                       QTY. 1

---------------------------------------------------------

REAR FUEL TANK 8L QUAD 700 RAPTOR

 

 

 

 PRICE:

MATERIAL: AL.

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012005                                     QTY. 1

--------------------------------------------------------

REAR FUEL TANK 16 L QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: AL

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012006                                   QTY. 1

-------------------------------------------------------

REAR BRACES QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: ANTICORO

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012007                                     QTY. 1

-------------------------------------------------------

HOLDER BATERY QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: AL

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012008                                      QTY. 1

--------------------------------------------------------

WATER TANK 3L QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: KEVLAR

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012009                                      QTY. 1

--------------------------------------------------------

MOUNT DEVICE QUAD YAMAHA 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: 

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012010                                      QTY. 1

--------------------------------------------------------

SEAT QUAD YAMAHA 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: ORIGINAL SKIN

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012011                                      QTY. 1

--------------------------------------------------------

REAR BAG 4L QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: SKIN

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012012                                  QTY. 1

---------------------------------------------------------

EXHAUST PIPE QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: SHARON

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012013                                     QTY. 1

---------------------------------------------------------

EXHAUST MUFFLER QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: SHARON

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012014                                     QTY. 1

--------------------------------------------------------

CHAIN WHEEL FRONT QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: BERAN TUNING 14Z

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012015                                     QTY. 1

--------------------------------------------------------

CHAIN WHEEL REAR QUAD 700 RAPTOR

 

 

 PRICE:

MATERIAL: SUPERSPROX 42Z

ADD TO BASKET:                            

PART NUMB.2012016                                      QTY. 1

---------------------------------------------------------

                                  We are delivery with :

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Aktualizováno ( Tuesday, 09 October 2012 )
Celý článek...
 
Dakarsk?? p??prava : 4-kolka
Wednesday, 08 August 2007

P?inášíme několik obrázk?? z p?ípravy na Dakar rallye 2009

Aktualizováno ( Thursday, 06 February 2014 )
Celý článek...